Mijn woning of appartement

Vinkenschema Vastgoed

Je huis is dikwijls je belangrijkste materieel bezit. Huisje, tuintje, boompje, de baksteen in de spreekwoordelijke maag. Het is een grote investering die bescherming verdient.

Als je in je comfortzone bedreigd wordt door een juridisch probleem, dan wil je dat dit  vakkundig en snel wordt aangepakt. Om te vermijden dat het probleem (financieel) nadelig escaleert. 

In onze polissen "privéleven" is je gezinswoning en je 2de verblijf in België altijd verzekerd in rechtsbijstand.

Wil je enkel je eigendom verzekeren of heb je nog andere eigendommen (woningen, appartementen, winkelruimtes, magazijnen, kantoren en bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polis "Vastgoed" afsluiten. De basiswaarborg kan aangevuld worden met de modules "huurders" en/of "relaties". 

De polis is enkel geschikt als je de volle eigenaar van een onroerend goed bent. 
De polis is ook geschikt als je eigenaar bent van meerdere appartementen in één gebouw of in verschillende gebouwen. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Hoe kunnen wij je helpen?

  • Je verhuurpand wordt beschadigd bij de afbraak van een naburig pand. Wij bereiken een minnelijke regeling met de verzekeraar van de afbraakfirma. Er moet echter nog een belangrijke vrijstelling op de afbraakfirma zelf verhaald worden. Wij schieten de vrijstelling voor, zodat je alvast met de herstelwerken kan aanvatten. 
  • Door een windstoot raakt komt een deel van je schoorsteen los en stort naar beneden. Een voorbijganger loopt belangrijke letsels op. Het Openbaar Ministerie is van mening dat je nalatig bent geweest, en dagvaart je voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Je verdediging wordt waargenomen door een door jezelf gekozen advocaat. Wij betalen de kosten en erelonen van deze advocaat. 
  • De septische put van je buurman is verouderd en verstopt. In je kelder zijn waterinfiltraties en bovendien hangt er een vervelende geur. Wij stellen de buurman in gebreke en wij organiseren met zijn verzekeraar een expertise. 
  • Voor renovatiewerken aan je terras moet de aannemer met materialen door je keuken. Een onvoorzichtige arbeider rijdt daarbij met zijn kruiwagen tegen een inbouwkast, zodat een paneel moet vernieuwd worden. Wij stellen de aannemer in gebreke en wij organiseren met zijn verzekeraar een expertise. De kosten van het nieuwe paneel zijn beperkt en de verschuldigde som is lager dan de vrijstelling voorzien in de aansprakelijkheidspolis van de aannemer. Wij vorderen de verschuldigde vergoeding rechtstreeks van de aannemer. 
  • Het pand naast je deur zal afgebroken worden. Noch je buurman, noch zijn aannemer nemen het initiatief tot een plaatsbeschrijving voor de werken. Je laat daarom door een landmeter een plaatsbeschrijving van je woning opmaken. Door de werken ontstaan effectief barsten aan je gevel. Door de voorafgaande plaatsbeschrijving kan je makkelijk het oorzakelijk verband aantonen tussen je schade en de afbraakwerken aan het naburig pand. Een lange juridische strijd met de aanstelling van een gerechtsdeskundige kan daardoor voorkomen worden. Je kan meteen laten herstellen. Wij betalen de kosten en erelonen van de aangestelde landmeter. 
  • Bij een felle keukenbrand wordt je woning fors beschadigd. De expert van je brandverzekeraar betwist de verschillende bestekken die je indient. Je stelt daarom een tegenexpert aan. Uiteindelijk bereikt deze een akkoord met de expert van de brandverzekeraar. Euromex maant je verzekeraar aan tot het tijdig bij wet verplichte voorschot. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van de aangestelde deskundige. 

Je kan ook kiezen voor meer zekerheid met een bijkomende module HUURDER. 

  • Je huurder verlaat bij het einde van zijn vooropzeg de huurwoning. Hij gooit zijn huissleutels in je bus en laat niets meer van zich horen. De reden wordt snel duidelijk. Het appartement is behoorlijk beschadigd en de huurwaarborg volstaat allerminst om de schade te herstellen. Wij achterhalen het nieuwe adres van de huurder en laten een dagvaarding betekenen. Een gerechtsdeskundige begroot de schade. Wij schieten de kosten voor deze expertise voor. De vrederechter veroordeelt de huurder tot betalen van de ingediende vordering. Wij betalen de kosten en erelonen van je advocaat. 
  • Je huurder betaalt zeer onregelmatig. Er ontstaat een belangrijke huurachterstand, zodat je de huurovereenkomst wil laten verbreken. Een door jezelf gekozen advocaat dagvaardt de huurder voor het vredegerecht. De rechtbank verbreekt de huurovereenkomst, en kent de vordering voor de huurachterstal en de wederbeleggingsvergoeding toe. Wij betalen de kosten en erelonen van de advocaat. 

Je kan de polis ook uitbreiden met de module RELATIES.

  • Je liet je gevel herschilderen. Al gauw blijkt dat de verflaag opnieuw afbladert. Uit een deskundigenonderzoek blijkt dat voor de grondlaag een foutief middel is gebruikt. De werken moeten volledig opnieuw gedaan worden. Het schildersbedrijf betwist je vordering. Onder dreiging van een dagvaarding kunnen wij de aannemer alsnog overtuigen tot een minnelijke regeling. 
  • Het kadaster herziet na een verbouwing je kadastraal inkomen. De administratie wijt de verhoging aan de aanwezigheid van een bewoonbare zolder. Je hebt nochtans geen werken aan de zolder uitgevoerd, en deze ruimte is allerminst ingericht voor bewoning. Er liggen enkel wat  technische nutsvoorzieningen op de zolder. Wij staan je bij om je bezwaar te motiveren. Na een plaatsbezoek door een ambtenaar is de administratie bereid om haar standpunt te herzien.