Mijn bedrijfspand

Het gebouw waarin je je zaken doet, is belangrijk. Het maakt deel uit van je stabiliteit als ondernemer. Als zaakvoerder wil je bezig zijn met je commerciële zaken en wil je geen kopzorgen hebben over dat gebouw.

In de polis "Ondernemer" en "Ondernemer Op maat" zijn alle onroerende goederen die gebruikt worden voor de beroeps- of bedrijfsactiviteit altijd verzekerd in rechtsbijstand. 

Wil je enkel je eigendom verzekeren of heb je nog andere eigendommen (woningen, appartementen, winkelruimtes, magazijnen, kantoren en bedrijfsgebouwen) die je bijv. verhuurt, dan kan je daarvoor de specifieke polis "Vastgoed" afsluiten. De basiswaarborg kan aangevuld worden met de modules "Huurders" en/of "Relaties". 

De polis is enkel geschikt als je de volle eigenaar van een onroerend goed bent. 
De polis is ook geschikt als je eigenaar bent van meerdere appartementen in één gebouw of in verschillende gebouwen. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Hoe kunnen wij je helpen?

  • Je  hebt met succes diegene die je gebouw heeft beschadigd, gedagvaard. Je wil het vonnis laten uitvoeren, maar de schuldige blijkt onvermogend te zijn. Wij betalen de verschuldigde hoofdsom en intresten in het kader van de waarborg onvermogen tot een maximum van € 20.000.  
  • Aan een grote raampartij van je nieuwbouw zijn vochtplekken. De oorzaak van de waterinfiltratie is onduidelijk. Er is een sterk vermoeden dat het water van een ingebouwde goot komt. Om dit met zekerheid na te gaan wordt een deel van de bekleding van het dak  verwijderd en de goot gedemonteerd. Alles is even wel kurkdroog. Uiteindelijk blijkt het water langs een raamprofiel binnen te dringen wanneer de wind uit een bepaalde richting komt. De brandverzekeraar vergoedt de waterschade niet, nu er geen lek is aan het dak of de goot. Wij vergoeden de kosten van het demonteren en het opnieuw monteren van de goot en de dakelementen. 
  • Een bezoeker raakt gewond door een slecht afgestelde liftdeur. De verzekeraar die de burgerlijke aansprakelijkheid voor de lift waarborgt, weigert zijn tussenkomst. De verzekeraar stelt dat je de lift niet hebt laten onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Deze uitsluiting is echter niet opgenomen in de voorwaarden die je hebt onderschreven. De aansluiting is later toegevoegd zonder dat je hiervan als verzekeringsnemer in kennis werd gesteld. Wij overtuigen je verzekeraar om zijn standpunt te herzien. 
  • Voor renovatiewerken aan je dak moet de aannemer met materialen door je inkomhal. Een onvoorzichtige arbeider rijdt daarbij met zijn kruiwagen tegen een inbouwkast, zodat een paneel moet vernieuwd worden. Wij stellen de aannemer in gebreke en organiseren met zijn verzekeraar een expertise. De kosten van het nieuwe paneel zijn beperkt en de verschuldigde som is lager dan de vrijstelling voorzien in de aansprakelijkheidspolis van de aannemer. Wij vorderen de verschuldigde vergoeding rechtstreeks van de aannemer. 

Je kan ook kiezen voor meer zekerheid met een bijkomende module HUURDER. 

  • Je huurder verlaat bij het einde van zijn vooropzeg de huurwoning. Hij gooit zijn huissleutels in je bus en laat niets meer van zich horen. De reden wordt snel duidelijk. Het appartement is behoorlijk beschadigd en de huurwaarborg volstaat allerminst om de schade te herstellen. Wij achterhalen het nieuwe adres van de huurder en laten een dagvaarding betekenen. Een gerechtsdeskundige begroot de schade. Wij schieten de kosten voor deze expertise voor. De vrederechter veroordeelt de huurder tot betalen van de ingediende vordering. Wij betalen de kosten en erelonen van je advocaat. 
  • Je huurder betaalt zeer onregelmatig. Er ontstaat een belangrijke huurachterstand, zodat je de huurovereenkomst wil laten verbreken. Een door jezelf gekozen advocaat dagvaardt de huurder voor het vredegerecht. De rechtbank verbreekt de huurovereenkomst, en kent de vordering voor de huurachterstal en de wederbeleggingsvergoeding toe. Wij betalen de kosten en erelonen van de advocaat. 

Je kan de polis ook uitbreiden met de module RELATIES.

  • Je liet je gevel herschilderen. Al gauw blijkt dat de verflaag opnieuw afbladert. Uit een deskundigenonderzoek blijkt dat voor de grondlaag een foutief middel is gebruikt. De werken moeten volledig opnieuw gedaan worden. Het schildersbedrijf betwist je vordering. Onder dreiging van een dagvaarding kunnen wij de aannemer alsnog overtuigen tot een minnelijke regeling. 
  • Je buurman laat zijn terrein opnieuw aanleggen. Daarvoor laat hij een massa grond aanvoeren, waardoor de afwatering van zijn terrein anders verloopt. Na elke belangrijke regenbui komt daarbij een stuk van je parking onder water te liggen. De buurman gaat niet in op je oproep tot verzoening voor de vrederechter. Na een dagvaarding wordt je buur veroordeeld tot aanpassingswerken, zodat het regenwater niet meer wordt afgevoerd naar je parking. Wij betalen de kosten en erelonen van de advocaat.