Mede-Eigendom

Vinkenschema VME

In een appartementsgebouw met verschillende eigenaars zijn er gemeenschappelijke delen zoals de hal, de garage, de tuin… Alle eigenaars van de appartementen zijn ‘mede-eigenaar’ van deze delen. Zo ontstaat een ‘Vereniging van mede-eigenaars’ (VME), een bij wet erkende juridische onderneming (wet van 30 juni 1994 B.W. art. 577) met de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. 

Een VME is een rechtspersoon en kan als dusdanig ook te maken krijgen met juridische geschillen. 
Wij voorzien voor de VME drie formules rechtsbijstand: VME, VME Extra en VME All-risk.

De polis is enkel geschikt voor een mede-eigendom in België die hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt. Het feit dat één of meer kavels worden gebruikt voor een handelsexploitatie is echter geen bezwaar. 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Hoe kunnen wij je helpen ?

 • Door een lek aan een afvoer die behoort tot de gemene delen, loopt de huurder van een privatief gedeelte schade op aan zijn inboedel. De BA-verzekeraar weigert zijn tussenkomst. Schade aan derden veroorzaakt door water is immers uitgesloten. De aansprakelijkheid kan niet nuttig betwist worden, maar de huurder dient een sterk overdreven eis in. De verdediging wordt waargenomen door een vrij gekozen advocaat. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. 
 • Een bezoeker van het appartementsgebouw raakt gewond door een slecht afgestelde liftdeur. De verzekeraar die de burgerlijke aansprakelijkheid voor de lift waarborgt, weigert zijn tussenkomst. De verzekeraar stelt dat de lift niet wordt onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant. Deze uitsluiting is echter niet opgenomen in de voorwaarden die de mede-eigendom heeft onderschreven. De aansluiting is later toegevoegd zonder dat de VME hiervan als verzekeringsnemer in kennis werd gesteld. Euromex overtuigt uw verzekeraar om zijn standpunt te herzien. 
 • Bij een felle keukenbrand wordt het gebouw fors beschadigd. De expert van de brandverzekeraar betwist de verschillende bestekken die de syndicus indient. De VME stelt daarom een tegenexpert aan. Uiteindelijk bereikt deze een akkoord met de expert van de brandverzekeraar. Euromex maant de verzekeraar aan tot het tijdig betalen van het bij wet verplichte voorschot. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van de door de VME aangestelde deskundige. 
 • Aan een grote raampartij van het gebouw zijn vochtplekken. De oorzaak van de waterinfiltratie is onduidelijk. Er is een sterk vermoeden dat het water van een ingebouwde goot komt. Om dit met zekerheid na te gaan wordt een deel van de bekleding van het dak verwijderd en de goot gedemonteerd. Alles is even wel kurkdroog. Uiteindelijk blijkt het water langs een raamprofiel binnen te dringen wanneer de wind uit een bepaalde richting komt. De brandverzekeraar vergoedt de waterschade niet, nu er geen lek is aan het dak of de goot. Euromex vergoedt de kosten van het demonteren en het opnieuw monteren van de goot en de dakelementen. 
 • De Vereniging van Mede-eigenaars heeft met succes diegene die het gebouw heeft beschadigd, gedagvaard. Ze wil nu het vonnis laten uitvoeren, maar de schuldige blijkt onvermogend te zijn. Euromex betaalt de verschuldigde hoofdsom en intresten in het kader van de waarborg onvermogen tot een maximum van € 20.000. 

Je kan kiezen voor meer zekerheid met een polis VME Extra. 

 • De VME laat de ramen van het appartementsgebouw vervangen. De kwaliteit van de uitgevoerde werken laat echter te wensen over. Her en der ontbreekt een rubber, en de siliconen zijn slordig aangebracht. De syndicus laat dit bijwerken door een echte professioneel, nu de aannemer na een formele ingebrekestelling zijn kat stuurt. Na een tussenkomst door Euromex is de derde alsnog akkoord dat de bijkomende werken rechtstreeks aan hem mogen gefactureerd worden. 
 • De mede-eigendom bestaat uit meerdere gebouwen waarvoor deeltijds een arbeider in dienst wordt genomen voor klussen en onderhoud. Door omstandigheden moet de man worden ontslaan. Van zijn vakorganisatie krijgt de VME een vordering voor overuren gedurende de laatste vier jaar zonder enig bewijs dat deze ooit gepresteerd zijn. De VME wordt gedagvaard voor de arbeidsrechtbank. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat.
 • De syndicus laat de gevel herschilderen. Al gauw blijkt dat de verflaag opnieuw afbladert. Uit een deskundigenonderzoek blijkt dat voor de grondlaag een foutief middel is gebruikt. De werken moeten volledig opnieuw gedaan worden. Het schildersbedrijf betwist de vordering. Onder dreiging van een dagvaarding kan Euromex de aannemer alsnog overtuigen tot een minnelijke regeling. 

Je kan de polis ook uitbreiden naar VME All-risk. 

 • De vorige syndicus is boos omwille van zijn opvolging. Hij weigert de nieuwe syndicus het volledige dossier van zijn beheer over te maken. Er is bovendien discussie met betrekking tot de vergoeding van de vorige syndicus.
 • Een individuele eigenaar betaalt ondanks een aanmaning zijn deelname in de lasten niet. De betrokken wordt gedagvaard. Euromex betaalt de kosten en erelonen van de advocaat voor zover deze niet volledig gecompenseerd worden door de rechtsplegingsvergoeding. 
 • Een individuele eigenaar voelt zich benadeeld door een beslissing van de Algemene vergadering van de VME en daagt de VME voor het vredegerecht.