Mijn vereniging

De  non-profitsector wint voortdurend aan belang. Ieder jaar worden er naar schatting 2.000 nieuwe non-profitorganisaties opgericht. Het merendeel van deze organisaties zijn vzw’s, verenigingen zonder winstoogmerk.

Heel wat van deze vzw’s beschikken niet over de middelen, de expertise of de medewerkers om zelf te voorzien in bijstand bij een juridisch geschil. De behoefte aan een verzekering rechtsbijstand is dus groot.

Wij hebben daarom een aangepast product rechtsbijstand uitgewerkt voor de vzw’s. Het product VZW All-risk. Dit product is gebaseerd op het allrisk-principe om een zo ruim mogelijke bescherming mogelijk te maken. Afhankelijk van de specifieke noden van de vzw, heeft deze ook de mogelijk om de optionele waarborg “Arbeids- en sociaal recht personeel” en / of “Fiscaal recht” te onderschrijven.

Daarnaast kan de vzw, los van enig conflict, met zijn juridische vragen bij ons terecht voor preventief juridisch advies. Alle details over deze advies-waarborg kan je terugvinden in onze Euromex advies-brochure.  

Ook willen we de vzw ondersteunen wanneer hij geconfronteerd wordt met een onbetaalde en onbetwiste B2B factuur. Via onze partner, gerechtsdeurwaarderkantoor Modero, kan je een procedure opstarten voor de Inning Onbetaalde Schuldvorderingen (IOS). Wat we precies doen en welke kosten we precies dekken, kan je lezen in onze brochure Inning van onbetaalde B2B facturen. Je onbetaalde factuur zelf kan je via deze link opladen op de website van onze partner:*

We focussen met ons product dan wel op vzw’s, maar ook private stichtingen en feitelijke verenigingen kunnen dit product onderschrijven.

 

Wat is onder meer niet verzekerd:

Geschillen in verband met het vennootschaps- en verenigingsrecht
Daden van grove schuld door de verzekerde, opgesomd in de Bijzondere voorwaarden
Boetes en schikkingen met het parket

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere voorwaarden van de polis die je kan terugvinden op deze website.

 

Wat je nog moet weten

Het product rechtsbijstand VZW All-risk is een jaarlijks contract en is stilzwijgend hernieuwbaar. Het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Ben je het niet met ons eens of heb je een klacht? Contacteer dan in 1ste instantie je makelaar. Als dit geen oplossing brengt, kan je onze dienst klachtenbehandeling contacteren (https://www.euromex.be/overeuromex/klachtenbehandeling). Een derde aanspreekpunt is de Ombudsman der Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be).

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen. Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

 

 

* Disclaimer
De toegang tot de diensten van Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv via deze link is voorbehouden voor het cliënteel van de Europese Maatschappij voor Schaderegeling en Expertise nv (Hierna “Euromex”) met een waarborg ‘Invorderingskosten onbetwiste B2B facturen’ in een polis rechtsbijstand voor hun onderneming of vereniging/stichting.
Je zal daarom gevraagd worden je polisnummer op te geven wanneer je deze link gebruikt.
Het gebruik van de diensten van Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv voor de IOS-procedure is niet verplicht.
De waarborg ‘Invorderingskosten onbetwiste B2B facturen’ geldt evenwel enkel voor een invorderingsprocedure die wordt gevoerd via de diensten van Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv.
Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv opereert zelfstandig en heeft een eigen verantwoordelijkheid. De samenwerking Euromex – Modero houdt niet in dat Euromex aansprakelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke fouten of nalatigheden vanwege Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv. 

Hoe kunnen we je helpen? 

  • Uw lokaal loopt vochtschade op door het insijpelen van water. Een expert in lekdetectie doet een onderzoek en stelt vast dat de oorzaak van de vochtschade te wijten is aan de slechte staat van de regenwaterafvoer bij de buren. Het is geen gedekte waterschade in uw eigen brandpolis. Euromex start het verhaal op tegen uw buren. Zij worden aangemaand om hun regenwaterafvoer te vervangen of te renoveren zodat het water niet meer in uw lokaal terecht komt. Bij de begroting van de schade minimaliseert de expert van de verzekeraar van de buren uw schade. Er wordt een overdreven percentage sleet toegepast, terwijl u uw pand nog recent renoveerde. Uw bijstandsexpert, betaald door Euromex, kan de andere expert overtuigen om een correct voorstel uit te werken. Uiteindelijk wordt uw schadeclaim op deze basis minnelijk geregeld. U kunt eindelijk uw pand laten herstellen.
  • Bij een activiteit loopt een genodigde schade op door de onvoorzichtigheid van een lid van de vzw. Uw BA-verzekeraar betwist dat de feiten verband houden met het maatschappelijk doel van de vzw, en weigert zijn tussenkomst. Euromex neemt de verdediging op van de vzw en het betrokken lid, die niet kan terugvallen op een persoonlijk onderschreven rechtsbijstandverzekering.
  • De VZW gaat met al zijn leden naar de Ardennen waar een 5daagse benefietactie wordt georganiseerd. Voor het vertrek wordt vastgesteld dat er geen water is omdat de watermaatschappij werken uitvoert in de straat. Bij terugkeer blijkt dat het clublokaal onder water staat. De brandverzekeraar wordt aangesproken, want in de brandpolis is ook een verzekering tegen waterschade opgenomen. De verzekeraar weigert echter tussen te komen omdat de VZW niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het schadegeval te voorkomen. Men had het water moeten afsluiten, aldus de verzekeraar. Euromex bekijkt de algemene voorwaarden van de brandpolis. Daarin staat dat de verzekerde het water moet afsluiten als het lokaal langer dan acht dagen onbewoond blijft. Men is echter slechts vijf dagen afwezig geweest.)
  • Naast uw pand wordt gebouwd. Daarbij wordt steun gezocht tegen uw vrijstaande gevel. De bouwheer weigert  echter de verschuldigde vergoeding voor de muurgemeenheid te betalen. Een door u aangestelde architect (die door Euromex wordt betaald) heeft nochtans de aan u te betalen vergoeding correct berekend. Uw advocaat bekomt uiteindelijk van de vrederechter dat uw buur wordt veroordeeld tot overname van de muur.
  • Een ontslagen personeelslid claimt een hogere verbrekingsvergoeding dan deze die u voorstelt. Bovendien is er een bijkomende eis omdat het personeelslid stelt dat hij sinds zijn indiensttreding aan een te laag barema is vergoed. Zijn vakorganisatie start een procedure voor de arbeidsrechtbank. Euromex vergoedt de verdedigingskosten.

Je kan de polis uitbreiden met de optionele waarborg Verbintenissenrecht. 

  • De vzw koopt een nieuwe computer. Na 11 maanden crasht deze computer. Er is een discussie met de leverancier over de garantie. Euromex komt tussen in het geschil met de leverancier.
  • De vzw huurt voor haar festiviteiten een tent. Na afloop van de manifestatie stuurt de verhuurder een factuur voor huurschade aan de tent. Er is echter geen tegensprekelijke vaststelling van deze schade gebeurd. De claim van de verhuurder komt neer op de kostprijs van een nieuwe tent. Er wordt geen rekening gehouden met bestaande sleet. Een minnelijk voorstel van de vzw wordt verworpen en er wordt gewoonweg gedagvaard voor de factuursom, de intresten en het boetebeding. De rechtbank verklaart bij gebrek aan een tegensprekelijke vaststelling, de eis van de verhuurfirma volledig ongegrond. Euromex vergoedt de verdedigingskosten.
  • De vzw huurt een pand. De vzw breidt haar activiteiten uit en zoekt en vindt een geschikt en groter pand. Bij de opzeg van de oorspronkelijke huurovereenkomst roept de verhuurder ten onrechte de bepalingen van de handelshuurwet in. De vzw krijgt uiteindelijk gelijk bij de vrederechter. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van uw advocaat.
  • De vzw doet beroep op een webdesigner voor een nieuwe informatieve site voor haar leden, met nieuwe features waarbij geïnteresseerden zich online lid kunnen maken. Bij de oplevering van een eerste test wordt een belangrijk voorschot betaald. De test geeft geen voldoening. De voorlopig opgeleverde site heeft niet de beloofde functionaliteiten. Ondanks aanmaningen laat de webdesigner niet meer van zich horen. Uiteindelijk moet de vzw een nieuwe leverancier zoeken die van vooraf aan moet beginnen. Ondanks zijn wanprestatie betaalt de in gebreke blijvende webdesigner het voorschot niet vrijwillig terug. De rechtbank veroordeelt deze uiteindelijk tot teruggave van een deel van het voorschot en een bijkomende schadevergoeding voor de andere door de vzw geleden schade. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van uw advocaat.