Vzw

polisvoorwaarden VZW Stichting

De  non-profitsector wint voortdurend aan belang. Meer dan 1 miljoen mensen zijn in deze sector tewerkgesteld. 
Deze sector bestaat vnl. uit verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's). Deze verenigingen hebben ook behoefte aan bijstand wanneer zij betrokken raken in een juridische conflictsituatie.  De meeste vzw’s beschikken niet over de middelen, de expertise of de medewerkers om zelf te voorzien in bijstand bij een juridisch geschil. 

Wij hebben daarom een aangepast aanbod uitgewerkt voor de vzw's zonder en met personeel.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van situaties waarin wij je kunnen helpen. De opsomming is niet allesomvattend, want ook andere conflictsituaties zijn gedekt. In sommige situaties zijn er wel beperkingen of grenzen.  Als je via je makelaar aangifte doet van een schadegeval, zal dit altijd getoetst worden aan de bepalingen van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Welke polis je ook kiest, een aantal waarborgen zijn altijd verzekerd

Hoe kunnen we je helpen? 

  • Uw lokaal loopt vochtschade op door het insijpelen van water. Een expert in lekdetectie doet een onderzoek en stelt vast dat de oorzaak van de vochtschade te wijten is aan de slechte staat van de regenwaterafvoer bij de buren. Het is geen gedekte waterschade in uw eigen brandpolis. Euromex start het verhaal op tegen uw buren. Zij worden aangemaand om hun regenwaterafvoer te vervangen of te renoveren zodat het water niet meer in uw lokaal terecht komt. Bij de begroting van de schade minimaliseert de expert van de verzekeraar van de buren uw schade. Er wordt een overdreven percentage sleet toegepast, terwijl u uw pand nog recent renoveerde. Uw bijstandsexpert, betaald door Euromex, kan de andere expert overtuigen om een correct voorstel uit te werken. Uiteindelijk wordt uw schadeclaim op deze basis minnelijk geregeld. U kunt eindelijk uw pand laten herstellen.
  • Bij een activiteit loopt een genodigde schade op door de onvoorzichtigheid van een lid van de vzw. Uw BA-verzekeraar betwist dat de feiten verband houden met het maatschappelijk doel van de vzw, en weigert zijn tussenkomst. Euromex neemt de verdediging op van de vzw en het betrokken lid, die niet kan terugvallen op een persoonlijk onderschreven rechtsbijstandverzekering.
  • De VZW gaat met al zijn leden naar de Ardennen waar een 5daagse benefietactie wordt georganiseerd. Voor het vertrek wordt vastgesteld dat er geen water is omdat de watermaatschappij werken uitvoert in de straat. Bij terugkeer blijkt dat het clublokaal onder water staat. De brandverzekeraar wordt aangesproken, want in de brandpolis is ook een verzekering tegen waterschade opgenomen. De verzekeraar weigert echter tussen te komen omdat de VZW niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het schadegeval te voorkomen. Men had het water moeten afsluiten, aldus de verzekeraar. Euromex bekijkt de algemene voorwaarden van de brandpolis. Daarin staat dat de verzekerde het water moet afsluiten als het lokaal langer dan acht dagen onbewoond blijft. Men is echter slechts vijf dagen afwezig geweest.)
  • Naast uw pand wordt gebouwd. Daarbij wordt steun gezocht tegen uw vrijstaande gevel. De bouwheer weigert  echter de verschuldigde vergoeding voor de muurgemeenheid te betalen. Een door u aangestelde architect (die door Euromex wordt betaald) heeft nochtans de aan u te betalen vergoeding correct berekend. Uw advocaat bekomt uiteindelijk van de vrederechter dat uw buur wordt veroordeeld tot overname van de muur.
  • Een ontslagen personeelslid claimt een hogere verbrekingsvergoeding dan deze die u voorstelt. Bovendien is er een bijkomende eis omdat het personeelslid stelt dat hij sinds zijn indiensttreding aan een te laag barema is vergoed. Zijn vakorganisatie start een procedure voor de arbeidsrechtbank. Euromex vergoedt de verdedigingskosten.

Je kan de polis uitbreiden met de optionele waarborg Verbintenissenrecht. 

  • De vzw koopt een nieuwe computer. Na 11 maanden crasht deze computer. Er is een discussie met de leverancier over de garantie. Euromex komt tussen in het geschil met de leverancier.
  • De vzw huurt voor haar festiviteiten een tent. Na afloop van de manifestatie stuurt de verhuurder een factuur voor huurschade aan de tent. Er is echter geen tegensprekelijke vaststelling van deze schade gebeurd. De claim van de verhuurder komt neer op de kostprijs van een nieuwe tent. Er wordt geen rekening gehouden met bestaande sleet. Een minnelijk voorstel van de vzw wordt verworpen en er wordt gewoonweg gedagvaard voor de factuursom, de intresten en het boetebeding. De rechtbank verklaart bij gebrek aan een tegensprekelijke vaststelling, de eis van de verhuurfirma volledig ongegrond. Euromex vergoedt de verdedigingskosten.
  • De vzw huurt een pand. De vzw breidt haar activiteiten uit en zoekt en vindt een geschikt en groter pand. Bij de opzeg van de oorspronkelijke huurovereenkomst roept de verhuurder ten onrechte de bepalingen van de handelshuurwet in. De vzw krijgt uiteindelijk gelijk bij de vrederechter. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van uw advocaat.
  • De vzw doet beroep op een webdesigner voor een nieuwe informatieve site voor haar leden, met nieuwe features waarbij geïnteresseerden zich online lid kunnen maken. Bij de oplevering van een eerste test wordt een belangrijk voorschot betaald. De test geeft geen voldoening. De voorlopig opgeleverde site heeft niet de beloofde functionaliteiten. Ondanks aanmaningen laat de webdesigner niet meer van zich horen. Uiteindelijk moet de vzw een nieuwe leverancier zoeken die van vooraf aan moet beginnen. Ondanks zijn wanprestatie betaalt de in gebreke blijvende webdesigner het voorschot niet vrijwillig terug. De rechtbank veroordeelt deze uiteindelijk tot teruggave van een deel van het voorschot en een bijkomende schadevergoeding voor de andere door de vzw geleden schade. Euromex vergoedt de kosten en erelonen van uw advocaat.