Waarom aangifte doen bij een makelaar de beste reflex is

Vraag

Een schadegeval overkomt je zomaar, onvrijwillig.  Hoe minder hoe liever, natuurlijk.  Precies omdat het zelden voorkomt, willen we onderstrepen wat je best doet.   Als je geconfronteerd wordt met een schadegeval, is er maar één goede raad : aangifte doen bij je makelaar !

Je makelaar zal het geschil onderzoeken, bijstand verlenen en vertellen wat de do’s en don’ts zijn.  Je bespreekt dus met je makelaar wat je zou willen, zodat de makelaar kan  vertellen wat mogelijk is in het kader van de onderschreven polis. 

Ook wanneer je perfect weet wat je te doen staat, is een aangifte bij je makelaar een must.

De makelaar is echt wel de beste verzekering! 

Want bij een geschil geef je ons (de rechtsbijstandverzekeraar) de mogelijkheid om dit in eerste instantie minnelijk op te lossen.  Uiteindelijk zijn de polisvoorwaarden de basis van de goede relatie tussen ons beiden.  Hierin staan de wederzijdse rechten en verplichtingen vermeld die de relatie tussen ons smeden.

Het is van belang dat je weet welke kosten en erelonen wij ten laste nemen.  Dat is ook de taak van een verzekeraar rechtsbijstand als die er niet in lukt om zelf een minnelijke regeling uit de brand te slepen.  De kosteloze bijstand van advocaten en experten die de verzekerde vrij kiest, is een belangrijke troef in de polis rechtsbijstand!

Wij willen dit artikel gebruiken om dit belangrijk element uit de polis, nl. het betalen van de factuur van een advocaat en expert, toe te lichten.  Aangifte doen bij een makelaar is altijd de juiste reflex om je te behoeden voor vermijdbare kosten.  

Antwoord

Als je geen aangifte doet bij je makelaar en meteen een advocaat of expert contacteert, is het mogelijk dat je je laat overtuigen om een ereloonovereenkomst te ondertekenen.  In deze overeenkomst verbind je je aan vooraf bepaalde, al dan niet forfaitaire, kosten en erelonen.  Het is mogelijk - maar gelukkig wel uitzonderlijk -  dat een advocaat of een expert misbruik maakt van je zwakke positie als slachtoffer.   Je wil enkel dat het geschil zo snel mogelijk opgelost wordt zodat je je dikwijls weinig aantrekt van de precieze inhoud van de ereloonovereenkomst.  

Als je dan de gepeperde factuur in je bus vindt, wil je natuurlijk dat je rechtsbijstandsverzekeraar  hierin tussenkomst verleent.  En daar wringt soms het schoentje.

Wij zijn er uiteraard om onze verzekerden bijstand te verlenen en zullen dat ook volop doen, maar wij zijn ook gebonden aan de polisvoorwaarden die duidelijk onze tussenkomst omschrijven in een dergelijk geval.  In de bijzondere voorwaarden staat te lezen dat de kosten of erelonen door de verzekerde betaald of waartoe de verzekerde zich verbonden heeft vóór de aangifte van het schadegeval, of zonder ons akkoord, niet gewaarborgd zijn.  Dit geldt niet als deze betrekking hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen. 

Met andere woorden: een vooraf ondertekende overeenkomst over erelonen en/of kosten is ons niet tegenstelbaar.

De reden hiervan is dat wij de facturen ten laste nemen in zoverre de gevorderde bedragen billijk en gerechtvaardigd zijn.  Wij voeren dus een marginale toetsing uit.  Is de facturatie alles behalve billijk en gerechtvaardigd, dan zullen wij, in naam van de verzekerde - die opdrachtgever blijft - de facturen betwisten en hem bijstaan wanneer de expert of advocaat hem dagvaardt.

Je bent echter op voorhand akkoord gegaan met de berekeningswijze van het ereloon en de kosten.  Het gevolg hiervan is dat je het (onbillijke) saldo van de factuur, dus het deel dat niet overeenstemt met de geleverde prestaties/kosten, zelf moet betalen wanneer je veroordeeld wordt.  In de meeste gevallen word je inderdaad ook veroordeeld omdat je de ereloonovereenkomst ondertekende.  Als je de ereloonovereenkomst niet ondertekent, word je geheel gevrijwaard binnen de grenzen van de waarborg met betrekking tot de (exuberante) vordering.

Het is dus primordiaal dat je nooit een overeenkomst over kosten en/of erelonen ondertekent, maar onmiddellijk aangifte doet bij je makelaar.  Doe je dit niet, dan dreig je een deel van de kosten van de advocaat of expert zelf te moeten betalen. 

De stap naar de makelaar is maar een kleine moeite. Een telefoontje of e-mail is zo gebeurd en kan je een boel vermijdbare kosten besparen !