Speelt de rechtsbijstandverzekeraar een rol bij de afhandeling van een brandschade ?

Vraag

Wij zijn de eerste om toe te geven dat bij de afhandeling van een brandschade (waaronder ook waterschade, stormschade,…) de toegevoegde waarde van de onafhankelijke makelaar veel groter is dan deze van de gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar. Dikwijls is onze rol beperkt tot de kosten van de tegenexpertise.
Maar, als de nood aan de man komt, zullen wij geen moment aarzelen om de brandverzekeraar in gebreke te stellen of voor een rechter te dagen. Wij komen tussen als - ondanks al de inspanningen van de makelaar - de schaderegeling geen oplossing krijgt binnen een aanvaardbare termijn.

Antwoord

In polissen PRIVLEVEN Euromex wordt de waarborg “bijstand na brand” systematisch - en zonder extra premie – aangeboden en dit zowel voor het hoofdverblijf als voor het tweede verblijf.  Hetzelfde geldt voor alle exploitatiezetels in onze polis ONDERNEMER. Ook daar is de waarborg “bijstand na brand” automatisch en zonder extra premie verzekerd. Dit vermindert ook het administratief onderhoud en dus de kans op fouten.

Er is een belangrijke reden waarom wij deze waarborg consequent aanbieden.

Bij het invoeren van de verplichte dekking ‘natuurrampen’ voor eenvoudige risico’s (Wet 17 september 2005) kreeg ook de manier van geschillenbeslechting bij de begroting van de schade een wettelijke regeling.

Artikel 121 van de Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen laat je geen keuze. Als je het niet eens bent met de begroting van de schade door de expert van de brandverzekeraar, moet je een tegenexpert aanstellen. Als deze twee experten het niet eens raken, wordt de definitieve beslissing door een derde expert genomen. Dit is een zogenaamde bindende derdenbeslissing, maar opgelegd bij wet en niet vrijwillig georganiseerd tussen de partijen met een overeenkomst.

Je kan dus niet zomaar naar de rechter om de aanstelling van een gerechtsdeskundige te vorderen.

Een beroep op de rechtbank kan wel: 

  • als de partijen het niet eens raken over de aan te stellen derde expert;
  • om na te laten gaan of de deskundige zijn werk fatsoenlijk heeft gedaan. Heeft de expert zijn beslissing correct gemotiveerd? Heeft hij voldoende geantwoord op de argumenten aangebracht door de partijen?

Rekening houdend met de gebiedende wijze van geschillenbeslechting bevatten de polissen van Euromex geen drempel. Er is geen minimumbedrag dat moet bereikt worden om de waarborg te kunnen aanspreken. Omdat je enerzijds verplicht een tegenexpert moet aanstellen, en het anderzijds niet zeker is of de rechtsbijstandverzekeraar deze kost zal moeten vergoeden, kozen wij ervoor om geen drempel in te bouwen.

Als je bij een expertise in de zin van artikel 121 je gelijk haalt, en dus een beter voorstel bekomt dan initieel gedaan door de expert van de brandverzekeraar, moet de brandverzekeraar de kosten van de tegenexpert en deze van de derde expert volledig vergoeden. Deze verplichting staat los van de aanwezigheid van een dekking “expertisekosten” in de brandpolis. Het is immers een sanctie die volgt uit artikel 121 van de Wet betreffende de Verzekeringen. 

Word je in het “ongelijk” gesteld, dan vergoeden wij de kosten van zowel de tegenexpert als van de derde expert en dit na uitputting van de contractuele waarborg bij de brandpolis. De brandverzekeraar betaalt altijd zijn eigen expert.

Los van deze wettelijke bepalingen kan je voor belangrijke schade een bijstandsexpert aanstellen, zonder dat er al sprake is van een conflict bij de begroting van de schade. Ondanks de dwingende termijn van 90 dagen waarbinnen de expertise moet afgehandeld zijn, is de expert van de brandverzekeraar niet altijd diligent. Dikwijls schiet deze pas in actie na een eerste schatting door de bijstandsexpert.