Moet ik de werknemers van anderen betalen ?

Vraag

De logica is dat elke werkgever zijn eigen werknemers betaalt. Je neemt mensen in dienst, je onderhandelt met hen een loon met respect voor de wettelijke normen en je betaalt hen netjes op tijd. Tot hier heeft deze regeling ieders goedkeuring. 
Maar het kan ook gebeuren dat je als nietsvermoedende ondernemer ook moet betalen voor het loon van mensen in dienst genomen door een andere werkgever. 
Hoezo ? 

Antwoord

Met een Programmawet van 2012 voerde de regering een hoofdelijke aansprakelijkheid in voor de betaling van het loon. Concreet gaat het om artikel 35 1° tot 6° van de Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. De bedoeling is om sociale dumping en dubieuze onderaanneming te bestrijden.
De opdrachtgevers en aannemers moeten uitkijken wanneer ze rechtstreeks of onrechtstreeks een beroep doen op werkgevers uit de sectoren Bewaking en toezicht, Bouwbedrijf, Landbouw, Voedingswaren en nijverheid, Schoonmaak, Elektriciens, Stoffering en houtbewerking en Metaal-, machine- en elektrische bouw. De lijst werd recent met een KB van 24 april 2014 (BS 6 mei 2014) uitgebreid met de sector van het Transport en de logistiek.

Omdat iedereen wel eens iets laat vervoeren of leveren, moet iedere ondernemer of KMO dus opletten.

De hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat de opdrachtgever of ontvanger van een transport kan aangesproken worden tot betaling van het achterstallig loon (en de bijdragen) voor de werknemers van de transporteur waarop beroep werd gedaan. Voor een goed begrip: het betreft alleen professioneel geleverde goederen. Particulieren blijven dus buiten schot.
Wanneer de transporteur zwaar in gebreke is, stuurt de Sociale Inspectie een kennisgeving. De hoofdelijke aansprakelijkheid vangt aan na het verstrijken van een termijn van 14 werkdagen. Alleen het loon dat opeisbaar is na het verstrijken van de termijn, kan opgevraagd worden.
Opzegvergoedingen kunnen niet worden gevorderd.
De vraag kan zowel komen van de onbetaalde werknemers of van de Sociale Inspectie. De eis kan beperkt worden tot het loon voor de prestaties uitgevoerd voor rekening van de hoofdelijke aansprakelijke. Er moet niets betaald worden, als de opdrachtgever kan aantonen dat de betrokken werknemer voor hem geen prestaties heeft uitgevoerd.
Wie niet betaalt, riskeert een bijkomende boete van € 137,50 tot € 1.375.

Men kan zich gelukkig beschermen tegen deze hoofdelijke aansprakelijkheid. De ondernemer die de kennisgeving van de Sociale Inspectie ontvangt, kan ontsnappen door de overeenkomst met de verkoper, leverancier of vervoerder met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Wij raden aan om bij elke overeenkomst (aankoop, bestelling,..) een clausule toe te voegen, die bepaalt dat: “De overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden wanneer de contracterende partij in kennis wordt gesteld door de Sociale Inspectie van een loonachterstal bij de medecontractant of bij één van diens onderaannemers.”