Help, mijn aannemer is een klusser!

Vraag

Een aannemer die lijdt aan recidief uitstelgedrag, er midden in de verbouwingswerken de brui aan geeft of zaken afbreekt waar dit in de overeenkomst niet zo bedongen was,…  Het assortiment aan geschillen met aannemers die hun contractuele verplichtingen niet nakomen, is uitgebreid.

Wat kan je  best doen als je met een dergelijk geschil geconfronteerd wordt?

Antwoord

Het is allereerst van essentieel belang dat de aannemer binnen een zo kort mogelijke termijn aangetekend in gebreke wordt gesteld.   Deze ingebrekestelling moet de tekortkomingen duidelijk omschrijven. Op die manier zal de aannemer aangemaand worden om de prestaties, zoals overeengekomen in het contract, alsnog op een correcte manier uit te voeren en de eventueel veroorzaakte schade te herstellen.

Mogelijk kan deze ingebrekestelling later in een procedure een belangrijke rol spelen om aan te tonen dat de aannemer wel degelijk in kennis werd gesteld van de tekortkomingen.

Als de ingebrekestellingen zonder gevolg blijven, kan je de druk verhogen door  de betaling van de facturen uit te stellen zolang de aannemer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Dit is het algemeen rechtsbeginsel van de “exceptio non adimpletu contractus”. Dit is een tijdelijk verweermiddel. Zolang de wederpartij in gebreke blijft, wordt de eigen verbintenis opgeschort.

Wanneer dit verweermiddel de aannemer ook niet in actie doet schieten,  heb je in principe de keuze tussen enerzijds het vorderen van de gedwongen uitvoering  of anderzijds de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding (art. 1184, tweede lid B.W.).

Als er gekozen wordt voor de gedwongen uitvoering, heeft de uitvoering “in natura” voorrang op de uitvoering “bij equivalent”. Dit wil zeggen dat de aannemer dan in principe het recht heeft om zelf de veroorzaakte schade te herstellen en dat de overeengekomen werken alsnog uitgevoerd zullen worden.

Pas als de uitvoering in natura onmogelijk blijkt te zijn, kan je aan de rechter bij wijze van equivalent een schadevergoeding in geld vragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een laattijdige uitvoering van de werken.

Ook kan je het herstel in natura weigeren als je kan aantonen dat er een ernstige vertrouwensbreuk is. Dit is bijvoorbeeld zo als de aannemer meermaals uitgenodigd werd om herstellingen uit te voeren, maar hier nooit op in ging.

Het uitgangspunt dat het herstel in natura voorkeur geniet boven een vervangende schadevergoeding, is een algemeen principe dat bijvoorbeeld ook van toepassing is bij geschillen met een garagist.

Je kan echter de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding verkiezen boven de hiervoor besproken gedwongen uitvoering. Door de ontbinding worden de partijen in de situatie geplaatst waarin zij zich zouden hebben bevonden als zij niet hadden gecontracteerd. 

In principe is het zo dat de ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de aannemer aan de toetsing van de rechter moet onderworpen worden.  Je hebt wel het recht om op eigen risico, éénzijdig, jouw deel van de verbintenis, namelijk het betalen van de facturen, niet meer uit te voeren.  Je moet dan de aannemer ervan in kennis stellen dat je  de overeenkomst als beëindigd beschouwt en dat  de aannemer de huidige staat van de werken terug naar de oorspronkelijke toestand moet brengen.

Het is van cruciaal belang dat je over voldoende stavingsstukken (o.a.  ingebrekestellingen) beschikt, om de ernst van de  wanprestatie van de aannemer aan te kunnen tonen als de zaak  aanhangig wordt gemaakt bij een rechtbank. 

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de ingebrekestelling? Neem gerust met ons contact op. Wij helpen je graag op weg.