Onbetaalde factuur

Factuur opladen

Je onderneming levert elke dag de best mogelijke service. Van je zakelijke relaties verwacht je dan ook een correcte en tijdige betaling van je facturen. Helaas zijn onbetaalde facturen een realiteit. Hoe kan je alsnog een snelle betaling bekomen én je commerciële relaties in stand houden?

Modero is een gerechtsdeurwaarderskantoor en partner van Euromex voor betalingsconflicten. Je kan een IOS-procedure opstarten bij Modero voor de inning van onbetaalde en onbetwiste facturen. Loopt het alsnog mis, geniet je bescherming dankzij je polis Ondernemer.

Wat is een IOS-procedure?

Een IOS-procedure (Inning Onbetwiste Schuldvordering) maakt het mogelijk om op een eenvoudige en snelle manier een (gedwongen) betaling van je factuur door je schuldenaar te bekomen, buiten de rechtbank om. De invordering van je factuur neemt zo minder dan 3 maanden in beslag.

Wat zijn de voorwaarden?

De procedure kan enkel gevoerd worden tegen een schuldenaar die is ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen. Tegen een particuliere consument is dit niet mogelijk.

Er zijn vier voorwaarden die cumulatief vervuld moeten zijn:

 1. De schuld bestaat uit een vaststaande en opeisbare geldsom
 2. Aan de basis ligt een contractuele verbintenis tussen schuldenaar en
 3. De schuld wordt niet betwist door de schuldenaar en blijft ook tijdens de volledige procedure niet betwist
 4. De schuldenaar is geen publieke overheid

Euromex gaat verder

Dikwijls zal je factuur betaald worden na de IOS-procedure. Maar er zijn helaas ook situaties waarin dat niet het geval is. Bijvoorbeeld:

 • je schuldenaar blijkt alsnog insolvabel te zijn, ondanks het kredietwaardigheidsonderzoek door Modero
 • gedurende de IOS-procedure betwist de schuldenaar de vordering
 • de IOS-procedure moet stopgezet worden om redenen buiten je wil

Wanneer Modero de eventueel gemaakte kosten aanrekent, betaalt Euromex deze deurwaarderskosten.

Je betaalt enkel de deurwaarderskosten wanneer de IOS-procedure op jouw uitdrukkelijke vraag wordt stopgezet. Wordt je factuur betwist en zijn je contractuele conflicten gedekt in je polis, dan kan je alsnog een aangifte doen bij ons via je verzekeringsmakelaar.

 

 

Disclaimer

De toegang tot de diensten van Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv via deze link is voorbehouden voor het cliënteel van de Europese Maatschappij voor Schaderegeling en Expertise nv (Hierna “Euromex”)met een waarborg ‘Invorderingskosten onbetwiste B2B facturen’ in een polis rechtsbijstand voor hun ondernemings- en beroepsactiviteiten.

Je zal daarom gevraagd worden je polisnummer op te geven wanneer je deze link gebruikt.

Het gebruik van de diensten van Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv voor de IOS-procedure is niet verplicht.

De waarborg ‘Invorderingskosten onbetwiste B2B facturen’ geldt evenwel enkel voor een invorderingsprocedure die wordt gevoerd via de diensten van Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv.

Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv opereert zelfstandig en heeft een eigen verantwoordelijkheid. De samenwerking Euromex – Modero houdt niet in dat Euromex aansprakelijk kan gesteld worden voor gebeurlijke fouten of nalatigheden vanwege Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen nv.

Hoe gaat Modero te werk?

Stap 1: Minnelijke aanmaning

Modero stuurt je schuldenaar een gewone aanmaning. Vaak (in meer dan 35% van de gevallen) wordt er alsnog betaald, al dan niet volgens een afbetalingsplan.

 • Betaalt je schuldenaar? Dan ontvang jij de openstaande hoofdsom van je factuur. De bijkomende vergoedingen (contractueel vastgelegde intresten, schadevergoedingen, …) komen Modero toe.
 • Betwist je schuldenaar de factuur? Dan word je hiervan ingelicht en eindigt het invorderingstraject via Modero. Je betaalt geen enkele kost voor de dienstverlening van Modero.
 • Reageert je schuldenaar niet binnen de maand? Modero start een onderzoek.

Stap 2: Onderzoek toepassingsvoorwaarden en kredietwaardigheid

Modero onderzoekt eerst de wettelijke toepassingsvoorwaarden. Je schuldenaar mag zich niet in staat van faillissement bevinden en mag niet het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke reorganisatie of een collectieve schuldenregeling. Vervolgens beoordelen zij de kredietwaardigheid van je schuldenaar. Modero drukt dit uit in een SOLID-score. Er moet sprake zijn van een SOLID-score van minstens 20 punten om de IOS-procedure op te starten.

Binnen de vier uur (nadat je je onbetaalde factuur en bijkomende gegevens hebt overgemaakt aan Modero) word je hierover ingelicht. Als aan bovenvermelde voorwaarden niet is voldaan wordt de procedure niet opgestart. Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorafgaandelijk onderzoek door Modero.

Stap 3: IOS-procedure

Modero start een IOS-procedure. Je schuldenaar heeft wettelijk nog één maand tijd om de factuur te betalen of te betwisten. Er zijn vier mogelijke scenario’s:

 • De schuldenaar betaalt. Je ontvangt de openstaande hoofdsom van je factuur.
 • De schuldenaar vraagt betalingsfaciliteiten aan die door Modero worden opgevolgd. Ook hier ontvang je de openstaande hoofdsom van je factuur volgens het afbetalingsplan.
 • De schuldenaar reageert niet of respecteert de betalingsfaciliteiten niet. Modero stelt een proces-verbaal van niet-betwisting op, dat door de bevoegde magistraat uitvoerbaar wordt verklaard en je schuldenaar betaalt gedwongen het openstaande bedrag. Zodra Modero de openstaande hoofdsom van je factuur ontvangt, wordt deze aan jou doorgestort. 
 • De schuldenaar betwist de factuur aan de hand van het antwoordformulier van Modero. De IOS-procedure eindigt hier. Euromex pikt hier de draad op