Informatiedocumenten

Als gevolg van de financiële crisis in de zomer van 2008 werd er in de financiële sector een omvangrijke hervorming doorgevoerd. De bedoeling was om enerzijds het toezicht op de financiële markt te versterken en anderzijds de consument beter te beschermen. Omdat de financiële crisis in se een bancaire crisis was, lag de focus van de wetgever in eerste instantie op het bankwezen. Maar geleidelijk aan wilde de politieke wereld ook de verzekeringnemer beter beschermen.

Deze discussie werd aanvankelijk op Europees niveau gevoerd. Telkens kwam de volgende vraag naar boven: moeten de bancaire MiFID (=Markets in Financial Instruments Directive) -gedragsregels ter bescherming van de cliënt, ook worden toegepast op de verzekeringssector?

De Belgische wetgever heeft de Europese regelgeving niet afgewacht en heeft met de Twin Peaks II-wet van 30 juli 2013 de principiële beslissing genomen om de MiFID-gedragsregels toe te passen op de verzekeringssector.

De MiFID-gedragsregels plaatsen de klant centraal. Dit blijkt onder andere uit de verplichting dat de verzekeringsondernemingen en de verzekeringstussenpersonen zich op loyale, billijke en professionele wijze moeten inzetten voor de belangen van hun klanten. Volgens de FSMA is dit te beschouwen als de “fundamentele MiFID-gedragsregel”. Meer concreet betekent dit dat de verzekeringnemer uitvoerig moet worden geïnformeerd en dat de verzekeringsonderneming / verzekeringstussenpersoon zijn klant moet kennen. De interne organisatie van een verzekeringsonderneming en een verzekeringstussenpersoon moet worden aangepast zodat de belangen van de klant zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

De toepassing van dergelijke gedragsregels lijkt vanzelfsprekend, maar is dit niet. De MiFID-gedragsregels zijn initieel geschreven voor de bancaire sector. Maar de verzekeringssector heeft zijn eigen kenmerken. Levensverzekeringsproducten zijn eerder gericht op een lange termijn, terwijl bancaire producten meestal inspelen op kortetermijnevoluties. Schadeverzekeringen zijn ook volledig anders. Dit zorgt er onder andere voor dat de MiFID-gedragsregels niet als dusdanig kunnen worden geïmplementeerd in de verzekeringssector.

Daarom werden de MiFID-gedragsregels aangepast via drie Koninklijke Besluiten:

  • Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van artikel 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector;
  • Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft;
  • Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.

Deze drie Koninklijke Besluiten traden in werking op 30 april 2014. 

De AssurMiFID-regels bevatten twee belangrijke domeinen: de informatieplicht (“Inform your customer”) en de zorgplicht (“Know your customer”).

Dit betekent dat de informatie die wordt gegeven correct en duidelijk moet zijn. De informatie mag niet misleiden. Dit gaat hierbij om informatie over jezelf als makelaar, het belangenconflictenbeleid en wat er gebeurt bij een reëel belangenconflict, alle aangeboden producten en de kosten en lasten. Deze informatie moet tijdig worden gegeven, zodat de klant met kennis van zaken kan beslissen om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten. De informatie en het advies moet beantwoorden aan de behoeften en vereisten van de klant. Bij producten Leven moet er daarbij een geschiktheids- en passendheidstoetsing uitgevoerd worden. 

De klant moet vanaf nu enkel aantonen dat hij schade heeft geleden of een nadeel heeft ondervonden. Er is een vermoeden van oorzakelijk verband. Er wordt verondersteld dat de klant als gevolg van incorrecte informatie een verkeerd product heeft gekocht en daardoor schade heeft geleden. 

Euromex koos voor een juridisch-pragmatische oplossing en ontwierp een nieuw IP-document, dat automatisch zal gegenereerd worden bij de opmaak van een polis of een offerte in My Euromex.  Het gebruik van dit document beschermt je tegen een aansprakelijkheidsvordering bij bemiddelingsdiensten voor rechtsbijstand.  Met dit document hopen wij je een stukje rechtszekerheid en veiligheid te bieden, die perfect kadert in onze invulling van Safety World.

Heb je nog vragen? Stel ze gerust via mifid@euromex.be