Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer

De website van Euromex is puur informatief.

De rechten en plichten van Euromex, van de verzekeringsnemer en de verzekerden worden geregeld door de verzekeringsvoorwaarden die daadwerkelijk individueel zijn onderschreven en medegedeeld. Deze hoeven niet overeen te stemmen met de voorwaarden gepubliceerd op deze website.

Alhoewel het onze bedoeling is de inhoud van de webpagina's te allen tijde volledig, accuraat en actueel te houden, kunnen wij niet garanderen dat er geen tikfouten of onjuistheden in de teksten geslopen zijn.

Euromex kan in geen geval aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat je hecht aan de informatie op de website of het gebruik dat je ervan gemaakt hebt.

De informatie op de website kan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

 

Privacybeleid 

Beginselen 

Als verzekeraar verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten en onze partners. Wij waarderen dat u ons uw vertrouwen schenkt en hechten dan ook zeer veel belang aan de bescherming van uw privacy. 

Persoonsgegevens verwerken betekent: verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen, meedelen of wissen van gegevens. 

Onze medewerkers volgen regelmatig opleidingen over gegevensbescherming en moeten specifieke geheimhoudingsverplichtingen naleven. Bovendien waken wij er voortdurend over dat wij aan alle voorschriften over gegevensbescherming voldoen. 

1.        Algemene informatie over gegevensverwerking 

1.1.        Gegevens die wij van u kregen 

Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u kregen, verwerken zoals:  

 • persoonsinformatie (zoals uw naam en geboortedatum)
 • contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer)
 • gegevens die nodig zijn om de verzekeringspremie van specifieke producten te berekenen (zoals de nummerplaat van een voertuig )
 • informatie over eerdere verzekeringen (zoals een eerdere verzekeraar, inclusief schadelast)
 • gegevens over uw gezins- en financiële situatie (zoals het aantal mensen in hetzelfde huishouden)
 • gegevens over uw gezondheid met uw toestemming
 • gegevens over uw gebruik van onze websites (via cookies, bijvoorbeeld)

 1.2.        Gegevens die wij van derden kregen 

Wij kunnen informatie krijgen van derden (zoals overheden, eerdere verzekeraars en herverzekeraars).

Het gaat om informatie die relevant is om polissen en schadegevallen te behandelen. 

1.3.        Doeleinden van de gegevensverwerking 

1.3.1.     Beperkt tot specifieke doeleinden 

Wij gebruiken uw gegevens voor de doeleinden die we u hebben meegedeeld toen we de gegevens verzamelden of omdat we wettelijk verplicht zijn. 

1.3.2.     Verwerking om polissen en schadegevallen te behandelen 

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens wanneer dat nodig is om: 

 • de klantenrelatie te beheren
 • een klantenprofiel op te maken
 • diensten te verlenen
 • risico’s te meten
 • schadegevallen te behandelen
 • facturen op te maken
 • vragen te beantwoorden
 • technische ondersteuning te bieden 
1.3.3. Verwerking om producten te verbeteren 

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw gegevens om onze bestaande diensten en producten te evalueren en te verbeteren en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. 

1.3.4. Verwerking om de wet na te leven               

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de wet na te leven (zoals voor onderzoeken naar terrorismebestrijding). 

1.3.5. Verwerking om fraude te voorkomen 

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om misbruik en verzekeringsfraude te voorkomen. 

1.3.6.     Verwerking voor marketingdoeleinden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze producten en diensten op maat van uw persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen. 

1.4.        Doorgeven van uw gegevens aan andere bedrijven van de Baloise Group

 Om u optimaal te kunnen verzekeren, kunnen we uw gegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen de Baloise Group, bijvoorbeeld om risico's te beoordelen of om te zoeken naar oplossingen voor herverzekering. 

1.5.        Uitwisseling van gegevens met derden 

Wanneer dat vereist is, kunnen wij ook relevante bijkomende gegevens verkrijgen van of delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, sociale zekerheidsinstellingen en bemiddelaars of andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval (zoals gegevens van eerdere verzekeraars over de schadehistoriek of gegevens verkregen door dataverrijking). 

1.6.        Doorgeven van gegevens aan andere derden 

Om de wet na te leven, zijn wij soms verplicht om uw gegevens te verwerken en door te geven aan derden (bijvoorbeeld wanneer de overheden daarom vragen). 

Wanneer wij een externe dienstverlener inschakelen om schulden of onbetaalde premies in te vorderen, kunnen wij hen uw gegevens bezorgen. 

1.7.        Externe dienstverleners in binnen- en buitenland 

Externe dienstverleners, hiermee bedoelen we bijvoorbeeld: experten, schaderegelingsbureaus in het buitenland, advocaten. 

Die dienstverleners zijn contractueel verplicht om de doeleinden van de gegevensverwerking die wij hebben vastgelegd na te leven. 

Aan dienstverleners buiten de EU leggen wij zo nodig verplichtingen op die de Europese Commissie heeft ingevoerd om u een passende bescherming te garanderen. 

1.8.        Uw rechten ten aanzien van uw gegevens 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u ons een brief schrijven met een kopie van uw identiteitskaart. 

U kunt gewoon vragen om onjuiste of onvolledige informatie te laten verbeteren of aan te vullen. 

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen behalve wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren. 

U mag volgens de wettelijke voorwaarden vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken. 

Als u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Dat heeft geen invloed op de gegevensverwerking die tot op dat ogenblik plaatsvond op basis van uw eerdere toestemming. 

U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Wanneer de gegevensverwerking geautomatiseerd verloopt en gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, mag u uw gegevens bij Euromex opvragen op een overdraagbaar formaat. 

U kunt ons laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

1.9.        Bewaartermijn 

Wij bewaren uw gegevens slechts voor zolang dat nodig is. 

1.10.      Wijzigingen aan deze informatie over gegevensverwerking 

Ons privacybeleid wordt steeds actueel gehouden. De versie op onze website is steeds de meest recente versie.

2.        Sectorspecifieke gegevensverwerking 

Wij verwerken ook gezondheidsgegevens. 

Die informatie wordt met uw toestemming gebruikt om de contractuele verplichtingen uit te voeren en om schadegevallen te regelen. 

De dienstverleners met wie wij werken, zijn contractueel verplicht om de voorschriften over gegevensbescherming, de geheimhoudingsplicht en de gegevensbeveiliging na te leven. 

3.        Gegevensbeveiliging 

3.1.        Geheimhouding 

Wij behandelen uw gegevens (zoals details over polissen en schaderegeling of uw IP-adres) als vertrouwelijk, waken over de veiligheid ervan en nemen alle noodzakelijke maatregelen over gegevensbescherming. Bovendien gebruiken wij algemeen aanvaarde veiligheidsnormen o.a. gebaseerd op ISO 27001. 

3.2.        Risico’s van het internet 

Wanneer u gegevens verzendt via het internet, doet u dat op uw eigen risico. Wij beschermen de gegevens die via onze websites worden verzonden tijdens hun verzending met passende versleutelingsmechanismen.

We nemen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om op onze websites het risico te verminderen. Wij hebben echter geen controle over het toestel dat u gebruikt. U moet dus zelf informatie inwinnen over de vereiste veiligheidsvoorzorgen en passende maatregelen treffen. 

3.3.        Blokkering van de toegang 

Wanneer wij veiligheidsrisico’s vaststellen, hebben wij het recht om de toegang tot onze websites te onderbreken of in ernstige gevallen te blokkeren tot de veiligheidsrisico’s verdwenen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of gevolgschade die worden veroorzaakt door de onderbreking of blokkering van de toegang.

 

Contactgegevens 

Voor meer informatie, vragen, suggesties en klachten kunt u terecht bij onze Data Protection Officer.
privacy@euromex.be 
Euromex NV
Data Protection Officer
Generaal Lemanstraat 82-92
2600 Berchem

Verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0463 onder de controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel 
RPR Antwerpen 0404.493.859 – www.euromex.be